Forsking- og utviklingsprosjekt

KURS KF har eit forsking- og utviklingsavdeling som jobbar på tvers av avdelingane med prosjekt som skal drive kunnskapsutvikling og nybrottsarbeid på feltet. Informasjon om prosjekta som blir jobba med no, med relevante berekraftsmål:

TBL

Fleirspråklegheit i stads- og nettbasert norskopplæring

HAI

Høgare aktivitet i introduksjonsprogrammet

DIGILOS

Digital veiledning som integreringsfremmende element i introduksjonsprogrammet

DVMSE

Digitale morsmålsverktøy for standardiserte element i introduksjonsprogrammet

Språkflåte

Fleirspråklegheit som læringsressurs

Kafédialog

Utvikling av felles verdiplattform gjennom dialog på tvers av kulturar

Losfunksjonen

Styrking av minoritetsungdoms trivsel, meistringskjensle og tilknyting til skulen og det øvrige samfunnet

Omsorgskoppen

Sjølvhjelpsgrupper på morsmål

Hjelp til heimeskule

Hjelp til minoritetsforeldre slik at dei kan hjelpe borna sine med heimeskule under koronakrisa.

REKSAM

Prosjekt for å få innvandrarar raskare ut i jobb

Inkluderingskonferansen

Eit årleg arrangement for å bidra til auka fleirkulturell forståing

DigiRES

Digitale ressursar for kvalifisering av innvandrarar

Kontaktinfo

Namn: Trine Eide

Stilling og arbeidsstad: Leiar ved forsking- og utviklingsavdelinga, KURS KF

E-post

Theme: Overlay by Kaira