DVMSE: digitale morsmålsverktøy for standardiserte element i introduksjonsprogrammet

Karrierekompetanse er eit nytt obligatorisk element i introduksjonsprogrammet. Elementet skal gi deltakarane betre forutsetningar for å ta gode val knytt til utdanning, opplæring og jobb. I dette prosjektet støtter Kinn Kommune opp om dette ved å produsere opplæringsfilmar på ulike morsmål.

Utfordring

For å ta gode val er det viktig å forstå kva for valmoglegheiter ein har. Arbeids- og utdanningsmarknaden i Norge er kompleks og ofte svært ulikt enn i landa som deltakarane kommer frå.  Konkret og visuell informasjon på morsmål er derfor viktige verktøy for medbestemming og måloppnåing 

Tiltak

Lage og publisere yrkesopplæringsfilmar på morsmål i open database.  

Forventa resultat

  • Digitale hjelpemidlar på morsmål vil effektivisere undervisninga og auke utbyttet av karrierekompetanse som obligatorisk element i introduksjonsprogrammet   
  • Fleire innvandrar vil ha økt kunnskap om og ta bevisste val om arbeid og utdanning   

Mål og målgruppe

Det langsiktige målet er at fleire innvandrar deltar aktiv i arbeids- utdannings- og samfunnslivet.  Målgruppa er nykomne innvandrar med liten og ingen utdanning.  

Organisering og samarbeid

I prosjektet samarbeider praksiskoordinator, jobbspesialist og språkassistentar med lokale bedrifter og kommunale tenester om innhald i opplæringsfilmane. Avent Digtal As står for produksjonen.  

IMDi delfinansierer prosjektet med midlar frå tilskotsordninga: utvikling av kommunale integreringstiltak, satsingsområde 4: kvalitet i innhald i introduksjonsprogrammet 

Kontaktinfo

 

Namn: Ingunn Elen Lien

Stilling og arbeidsstad: Rådgjevar ved introduksjonsavdelinga, KURS KF

E-post

Berekraftsmål

Tiltaket er støtta av

 

Theme: Overlay by Kaira