TBL: fleirspråklegheit i stads- og nettbasert norskopplæring

Både transspråking og blended learning har potensial til å auke utbytte i norskopplæringa for nykomne innvandrarar. Korleis kan desse blir kombinerte for å forsterke språkdidaktiske potensial på ein planlagt, systematisk og målretta måte? Kva vil dette krevje av lærarar og språkassistentar og korleis kan deira samlæring og samsskaping av undervisningspraksisar i multimodale læringsrom bidra til å forma nye lærarroller? Spørsmåla er utgangspunktet for utprøving av transspråkingspedagogikk i stads og nettbasert norskopplæring i Kinn Kommune.

Utfordring  

For å sikre eit berekraftig velferdssamfunn må kvalifiseringsaktørar effektivisere norskopplæringa slik at fleire innvandrarar kjem raskare i jobb/formell utdanning. Sjølv om fleire vaksenopplæringar bruker språkstøtte og bruker blendedlearning, er det få som koplar dette til transspråking på ein systematisk og målretta måte. 

Tiltak 

Utvikle arbeidsmåtar og undervisningspraksisar i stads og nettbasert norskopplæring som aukar læringsutbyttet for den enkelte. 

Forventa resultat 

  • Utbyttet av norskopplæringa har auka  
  •  Transspråking er etablert som offisiell pedagogisk praksis i stads og nettbasert undervisning 
  • Det nasjonalt kunnskaps- og metodegrunnlaget om transspråkingspedagogikk og blended learning i norskopplæringa for innvandrarar er styrka   

Mål og målgruppe 

Det langsiktige målet er at innvandrarar bruker sitt fleirspråklege repertoaret og interkulturelle kompetanse for aktiv deltaking i arbeids- utdannings- og samfunnslivet.  Målgruppa deltakarar i introduksjonsprogram som har A1 i norskHovudvekta av målgruppa har liten/inga utdanning medan enkelte har fullført grunnskule 

Om prosjektet  

Det teoretiske grunnlaget i prosjektet er nyare teoretiske perspektiv på fleirspråklegheit og andrespråkslæring. Garcias (et al. 2017) trefaktor modell for transspråking (stance, design og shifts) blir brukte som ei felles fagleg plattform i prosjektet.   

Utprøving vil særleg handla om design, altså korleis lærarane og flerspråksassistentar kan planlegge, legga til rette for og organisere læringsaktivitetane ved å bruke dei fleirspråklege ressursane i målgruppa som eit pedagogisk verktøy i stads- og nettbasertopplæring.   

Arbeidsmåtane som skal prøvast ut i prosjektet har overføringsverdi for norsk og grunnskuleopplæring for innvandrarar og skal publiserast i form av ein multimodal rettleiingsressurs for lærarar. 

Organisering og samarbeid 

Utprøving av arbeidsmåtar er avgrensa til ein prosjektklasse med 1.5. lærarar og 4 flerispråksassistentar.  Prosjektet er 2 åring og organisert i følgjande gjentakande faser:  

  • Kartlegging, planlegging og utforming av undervisningspraksisar og arbeidsmåtar for bruk av fleirspråklegheit i stads og nettbasert undervisning:   
  • Handling: gjennomføring/utprøving av tiltaka/aksjonar   
  • Observasjon av handling  
  • Refleksjon: drøfting, analyse og evaluering av tiltaka/aksjonane  
  • Utvikle og testa ut ny praksis   

  

Rettleier frå OsloMet, Dosent Elena Tkachenko vil guida prosjektmedarbeidarane gjennom dei ulike fasane. Tkachenko har ei mastergrad i lingvistikk og lang veileder-, undervisnings forskings og erfaring i norsk som andrespråk og fleirspråklegheit. I tillegg har Tkachenko gjennomført fleire prosjekt om bruk av fleirspråklege ressursar og praksisar i på ulike opplæringsfelt, inkludert KURS prosjekt språkflåte. For å optimalisere blended learning blir bruken av skjerm, teknologi og verktøy for asynkron og synkron fleirspråkleg kommunikasjon og tekstproduksjon planlagd og blir evaluert med rettleiing frå dosent Marcin Fojcik ved Høgskulen på Vestlandet. Fojic forskar på og underviser i pedagogiske metodar og betring av undervisningskvalitet for Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag.  

IMDi delfinansierer prosjektet med middel frå tilskotsordninga: utvikling av kommunale integreringstiltak, satsingsområde 3: arbeidsmåtar i norskopplæringa   

Lenker 

https://www.sprakstotte.com/modell-rosenho  

Kontaktinfo

 

Namn: Hilde Kristin Ellingsund  

Stilling og arbeidsstad: adjunkt, KURS KF  

Epost

Berekraftsmål

 

Tiltaket er støtta av

Theme: Overlay by Kaira