DIGILOS: digital veiledning som integreringsfremmende element i introduksjonsprogrammet

Koronapandemien synleggjorde og forsterka behov for innovative arbeidsmåtar som aukar den grunnleggande digitale kompetansen blant deltakarar i introduksjonsprogrammet. I dette toårige prosjektet søkte Kinn kommune å bidra til digitalt medborgarskap ved å utvikle ein multimodal rettleiingsressurs for fleirspråklege digitale hjelparar som beskriv prinsipp og arbeidsmåtar for digital kompetanseheving

Utfordring

Digitalt utanforskap er eit aukande samfunnsproblem som rammar innvandrarar spesielt. Mange flyktningar har vanskar med å ta i bruk offentlege digitale sjølvbeteningsløysingar då dei ikkje meistrer teknologien eller språket som blir brukt. Mange har og av same grunn vanskar med å ta i bruk digitale verktøy som nyttast i skulen, det vere seg vaksenopplæring eller skulen til borna deira. Dette er med å forsterke sosialt utanforskap og undergrev prinsipp for likeverdige tenester 

Tiltak

  • Tilpasse og prøve ut digidel.no sine nybegynnarkurspakkar for nykomne innvandrar    
  • Skape ein attraktiv alternativ lærings- og vedlikehaldsarena som deltakarane kan oppsøke når dei ønsker konkret rettleiing, oppfrisking og vedlikehaldsaktivitetar utover den ordinære undervisninga  

 Aktiv og målretta bruk av morsmålstøtte blir sett på som nøkkelen til ei god kopling mellom punkt 1 og 2  

Mål og målgruppe

Det langsiktige målet er at innvandrarar skal bli fullverdige digitale deltakarar i samfunns- og arbeidsliv. Målgruppa for tiltaket var deltakarar i introduksjonsprogram med lita eller inga utdanning frå før som hadde behov for språkleg og digital kompetanseheving. 

Om prosjektet 

I prosjektet kursa vi og trygge deltakarane i å auka den digitale kompetansen sin og i å få mengdetrening i praktisk utøving av digitale ferdigheiter m.a. ved bruk av morsmål.   

Det teoretiske grunnlaget i prosjektet baserte seg på sosialkonstruktivistiske prinsipp, dvs. at digitale evner og forståingar blir skapt gjennom interaksjon og aktiv deltaking i spesifikke læringsrom. I prosjektet vidareutvikla vi John Deweys læresetning «learning by doing» til «supported learning by doing».  Dette gjorde vi ved bruk av “digilosar”,  som fungerte som ein praksisnær vegvisar og kompetansehevande ressurs i den fleirspråklege digitale opplæringa.   

Erfaringar frå utprøving og forslag til nye arbeidsmetodar kan nyttast av andre kvalifiseringsaktørar som jobbar med innvandrarar. Sjå rettleiaren i «lenker» under.

Organisering og samarbeid 

Digilosane utgjorde eit 0.7 lærarårsverk. Digilosane fekk støtte av fleirspråksassistentar på tigrinja, arabisk, swahili og farsi (0.6. årsverk) enkelte dagar i veka. Det var totalt 10 digilostimar i veka, dette inkluderte faste kurs: “lær å bruke” (t.d. e-post, datamaskin, MinID, språkverktøy), og “digital forståing”. Vi hadde òg drop-in timar der deltakarar kunne øve på det dei hadde lært, og/eller få hjelp til noko nytt.   

Prosjektet blei delfinansiert av IMDis tilskotsordning for, område 6: innovative løysingar i introduksjonsordninga og opplæringa i norsk og samfunnskunnskap

Resultat 

  • auka digital kompetanse: deltakarane kommuniser, søker etter relevant informasjon, bruker fleirspråklege digitale opplæringsressursar og støtteverktøy, kjenner til forskjellige måtar å oppretta brukarnamn og passord på og kjenner til prinsipp for trygging   
  • auka digital deltaking: Deltakarane kjenner til moglegheitene og nyttiggjer seg verktøya som finst i ein digital verda.   

Lenker 

Digilos: kompetansehevande tiltak for flyktningar

Kontaktinfo

Namn: John Verkland

Stilling og arbeidsstad: Epedagog, utviklar og lektor med tilleggsutdanning, KURS KF

E-post

Berekraftsmål

Tiltaket er støtta av: 

Theme: Overlay by Kaira