DIGILOS: digital veiledning som integreringsfremmende element i introduksjonsprogrammet

Korona-pandemien synleggjer og forsterkar behov for innovative arbeidsmåtar som aukar den grunnleggande digitale kompetansen blant deltakarar i introduksjonsprogrammet. I dette toårige prosjektet søker Kinn kommune å bidra til digitalt medborgarskap med å utvikla ein multimodal rettleiingsressurs for fleirspråklege digitale hjelparar som beskriv prinsipp og arbeidsmåtar for digital kompetanseheving.

Utfordring

Digitalt utanforskap er eit aukande samfunnsproblem som rammar innvandrarar spesielt. Mange flyktningar har vanskar med å ta i bruk offentlege digitale sjølvbeteningsløysingar då dei ikkje meister teknologien eller språket som blir brukt. Mange har og av same grunn vanskar med å ta i bruk digitale verktøy som nyttast i skulen, det vera seg vaksenopplæring eller skula til borna deira. Dette er med å forsterke sosialt utanforskap og undergrev prinsipp likeverdige tenester 

Tiltak

  • Tilpasse og prøve ut digidel.no sine nybegynnar kurspakkar for nykomne innvandrar    
  • Skape ein attraktiv alternativ lærings og vedlikehaldsarena som deltakarane kan oppsøke når dei ønsker konkret rettleiing, oppfrisking og vedlikehaldsaktivitetar utover den ordinære undervisninga  

 Aktiv og målretta bruk av morsmålstøtte blir sett på som nøkkelen til ei god kopling mellom punkt 1 og 2 

Forventa resultat 

  • auka digital kompetanse: : deltakarane: kommuniser, søker etter relevant informasjon, bruker fleirspråklege digitale opplæringsressursar og støtteverktøy, kjenner til forskjellige måtar å oppretta brukarnamn og passord på og kjenner til prinsipp for trygging   
  • auka digital deltaking: Deltakarane kjenner til moglegheitene og nyttiggjera seg verktøya som finst i ein digital verda.    

Mål og målgruppe

Det langsiktige målet er at innvandrarar skal bli fullverdige digitale deltakarar i samfunns- og arbeidsliv. Målgruppa for tiltaket er deltakarar i introduksjonsprogram med liten eller inga utdanning frå før som har behov for språkleg og digital kompetanseheving. 

Om prosjektet 

I prosjektet skal vi skal kurse og trygge deltakarane i å auka den digitale kompetansen sin og i å få mengdetrening i praktisk utøving av digitale ferdigheiter m.a. ved bruk av morsmål.   

Det teoretiske grunnlaget i prosjektet baserer seg på sosialkonstruktivistiske prinsipp, dvs. at digitale evner og forståingar blir skapt gjennom interaksjon og aktiv deltaking i spesifikke læringsrom. I prosjektet vidareutviklar vi John Deweys læresetning «learning by doing» til «supported learning by doing».  Dette gjer vi ved bruk av “digilosar”,  som fungerer som ein praksisnær vegvisar og kompetansehevande ressurs i den fleirspråklege digitale opplæringa.   

Erfaringar frå utprøving og forslag til nye arbeidsmetodar kan nyttens av andre kvalifiseringsaktørar som jobbar med innvandrarar. 

Organisering og samarbeid 

Digilosane utgjer eit 0.7 lærarårsverk. Digilosane får støtte av fleirspråksassistentar på tigrinja, arabisk, swahili og farsi (0.6. årsverk) enkelte dagar i veka. Det er totalt 10 digilostimar i veka, dette inkluderer faste kurs: “lêr å bruk” (t.d. e-post, datamaskin, MinID, språkverktøy), og “digital forståing”. Vi har og drop-in timar der deltakarar kan øva på det ein har lært, og/eller få hjelp til noko nytt.   

Prosjektet blir delfinansiert av IMDis tilskotsordning for, område 6: innovative løysingar i introduksjonsordninga og opplæringa i norsk og samfunnskunnskap 

Kontaktinfo

Namn: John Verkland

Stilling og arbeidsstad: Epedagog, utviklar og lektor med tilleggsutdanning, KURS KF

E-post

Berekraftsmål

Tiltaket er støtta av: 

Theme: Overlay by Kaira