Omsorgskoppen: sjølvhjelpsgrupper på morsmål

I samarbeid med Selvhjelp Norge er Kinn Kommune ein viktig bidragsytar for å realisere Helsedirektoratets visjon om sjølvorganisert sjølvhjelp. Gjennom prosjektet skal vi spreie kunnskap og informasjon på ulike språk om korleis sjølvhjelpsgrupper for flyktningar kan bli brukt som verktøy for å meistre kvardagen.

Utfordring

Strukturelle og kulturelle barrierer forhindrar fleire innvandrarar frå å oppsøke kommunale og frivillige støttetilbod.

Tiltak

Å opprette og drifte sjølvhjelpsgrupper på ulike morsmål.

Resultat

Prosjektet er i startfasen og det er derfor ingen resultat pr dags dato.

Mål og målgruppe

Skape eit større moglegheitsrom for meistring og eigenkraftmobilisering, slik at fleire får brukt sine ibuande ressursar.

Om tiltaket

Det er ved KURS KF identifisert eit ønske blant introduksjonsdeltakarar for ein alternativ arena der ein kan dele sine erfaringar og opplevingar og søke gjensidig støtte i kvarandre. For mange har storfamilien vore ein slik arena, men med reetablering i Norge har dette gått tapt.

For å tilrettelegge for eigenkraftmobilisering i ein ny kvardag skal prosjektet prøve ut lukka sjølvhjelpsgrupper. Sjølvhjelpsgruppene vil vere på morsmål for å sikre at alles stemmer blir høyrt. Gruppene blir organisert i tråd med prinsippa til Selvhjelp Norge, der sjølvhjelp blir brukt som verktøy og sjølvhjelpsgruppa som verkstad å for auke kvardagsmeistring med beviselege positive resultat.

KURS KF vil vidare i samarbeid med Selvhjelp Norge utarbeide digitale rettleiarar for korleis andre flyktningetenester, kommunal helsetenester og frivillige organisasjonar kan starte og drifte sjølvhjelpsgrupper på ulike morsmål.

Oppstartsmøte med Kari Witzøe frå Selvhjelp Norge, bakerst til høgre.

Prosjekt Omsorgskoppen er sjølvhjelpsgrupper på morsmål, og våre «søstergrupper» byr på stress- og kvardagsmeistring og eigenkraftmobilisering. Kultursensitivitet og kulturtilpasning er viktig, og for mange er det godt med ufarleggjering av møtene via ein startaktivitet som t.d. mat, handarbeid, dans, rett og slett dele noko for å få igong samtalene. 

Den eine gruppa vår har valt å bruke mat som inngangsportal til samtalene – her ser de eit glimt frå ein møtekveld.

Organisering og samarbeid

Prosjektet er eit toåring samarbeid mellom KURS KF og Selvhjelp Norge og forankra i statlege og kommunale handlingsplanar. KURS KF samarbeider også tett med Folkehelsekoordinatoren i Kinn kommune og andre ressursinstitusjonar som Frivilligsentralen, Krokane Sanitet, Helse Førde og Sunnfjord medisinske senter.

Prosjektet blir finansiert med eigne midlar og med støtte frå IMDis tilskotsordning til kommunale utviklingstiltak.

Lenker

https://selvhjelp.no/

https://kinn.kommune.no/tenester/politikk-planar-innsyn-og-hoyringar/planar/kommuneplanen-sin-samfunnsdel/

https://selvhjelp.no/wp-content/uploads/2019/04/IS-2168-nasjonal-plan-for-selvhjelp-trykkfil-Hdir-%E2%80%93-rev-2018.pdf

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/

Kontaktinfo

Namn: Cecilie Udberg-Helle

Stilling og arbeidsstad: Rektor ved vaksenopplæringa, KURS KF

Telefon: 91 88 81 91

E-post

Berekraftsmål

Tiltaket er støtta av

 

Theme: Overlay by Kaira