Busetting

Flyktningar som har fått opphald i Noreg, skal få tilbod om bustad i ein kommune. Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) samarbeider med kommunane om busetting. Kinn kommune har bustatt flyktningar siden 1987 og var ein av dei første kommunane som innførte introduksjonsstønad.

Kinn kommune busett antall flyktningar som IMDi anmodar om. Dette kan være:

  • tidligare asylsøkarar som har fått opphald
  • overføringsflyktningar som får opphald i Noreg etter avtale med FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR)

I tillegg busettar KURS KF familiesameinte. 

Kommunen mottar tilskot frå staten ved busetting.

 

 

Theme: Overlay by Kaira