Søknadsskjema grunnskule for vaksne, Opplæringslova § 4A-1

Informasjon:

Er du over opplæringspliktig alder og ikkje har grunnskule eller tilsvarande, kan du ha rett til grunnskuleopplæring for vaksne, dersom du ikkje har rett til vidaregåande opplæring og treng grunnskule, jf. oppl.l. § 4A-1.

Har du rett til slik opplæring har du og rett til rådgjeving for å kartlegge kva for tilbod du treng, jf. Oppl.l. § 4A-8. Opplæringa er gratis, og skal vere tilpassa. Før du får tilbod om plass vert du innkalla til ein samtale med rektor eller inspektør.

Opplæringa startar i august, og varer i inntil 3 år. Utgangspunkt, eigen innsats, målopppnåing og progresjon vil avgjere når opplæringa kan avsluttast.

Etter Oppl.l § 4A-9 kan du misse retten til opplæring dersom du ikkje oppfyller pliktene dine knytt til opplæringa.

Opplysningar om deg:

Statsborgarskap og språk (fyll ut om du er fleirspråkleg søkar):

Tidlegare skulegang:

Skulegang i Noreg (fyll ut om du er fleirspråkleg søkar):

Du treng minst A2 for å gjennomføre ordinær grunnskule for vaksne. Pensumet er knytt til læreplanmål for 10.klasse, og lærarane kan ikkje legge undervisninga på eit lågare nivå.

Dersom du ikkje har A2 vil vi på det sterkaste fråråde deg å søkje grunnskule, og heller nytte deg av tilbodet om ordinær introduksjonsnorsk fram til du når A2. Introduksjonsnorsk vil i desse tilfella verte supplert med grunnopplæring i matematikk og engelsk. Du får ikkje støtte frå Lånekassen til dette.

Arbeid:

Mål med opplæringa:

Realkompetansevurdering:

Nokre vaksne har mykje kompetanse frå arbeid eller udokumentert skule. Har du slik kompetanse kan du søke om å få godkjent heile eller delar av grunnskulefaga gjennom ein realkompetansevurdering.

Kvar vil du ta opplæringa di?

Anna relevant informasjon:

Theme: Overlay by Kaira