Søknadsskjema grunnskule for vaksne, Opplæringslova § 4A-1

Informasjon:

Er du over opplæringspliktig alder og ikkje har grunnskule eller tilsvarande, kan du ha rett til grunnskuleopplæring for vaksne, dersom du ikkje har rett til vidaregåande opplæring og treng grunnskule, jf. oppl.l. § 4A-1.

Har du rett til slik opplæring har du og rett til rådgjeving for å kartlegge kva for tilbod du treng, jf. Oppl.l. § 4A-8. Opplæringa er gratis, og skal vere tilpassa. Før du får tilbod om plass vert du innkalla til ein samtale med rektor eller inspektør.

Opplæringa startar i august, og varer i inntil 3 år. Utgangspunkt, eigen innsats, målopppnåing og progresjon vil avgjere når opplæringa kan avsluttast.

Etter Oppl.l § 4A-9 kan du misse retten til opplæring dersom du ikkje oppfyller pliktene dine knytt til opplæringa.

Opplysningar om deg:

Statsborgarskap og språk (fyll ut om du er fleirspråkleg søkar):

Tidlegare skulegang:

Skulegang i Noreg (fyll ut om du er fleirspråkleg søkar):

Vi anbefalar at du bør ha minst A2 for å gjennomføre ordinær grunnskule for vaksne, då pensumet er knytt til læreplanmål for 10.klasse.

Dersom du ikkje har A2 vil vi råde deg til å nytte deg av tilbodet om ordinær introduksjonsnorsk fram til du når A2. Introduksjonsnorsk vil ved behov i desse tilfella verte supplert med grunnopplæring i matematikk og engelsk. Du får ikkje støtte frå Lånekassen til denne norskopplæringa. Du kan likevel velje å ta delar av/enkelte fag i grunnskuleopplæringa over fleire år. Som delkurselev har du då rett på støtte frå Lånekassen ut frå antal timar i grunnskule.

Arbeid:

Mål med opplæringa:

Kva for fag søker du opplæring i?

Realkompetansevurdering:

Nokre vaksne har mykje kompetanse frå arbeid eller udokumentert skule. Har du slik kompetanse kan du søke om å få godkjent heile eller delar av grunnskulefaga gjennom ein realkompetansevurdering.

Kvar vil du ta opplæringa di?

Vel ein stad:

Anna relevant informasjon:

Theme: Overlay by Kaira